Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy

Opublikowano 10/27/2014 przez użytkownika Łoniowiacy

Stowarzyszenie działa w budynku OSP w Łoniowej. Głównym celem działania jest wspieranie Zespołu Pieśni i Tańca Łoniowiacy oraz kultywowanie miejscowych zwyczajów.

pełna nazwa: Stowarzyszenie Folklorystyczne "Łoniowiacy"
adres: Łoniowa 42, 32-854 Porąbka Uszewska

forma prawna: Stowarzyszenie
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000316441
data wpisu: 14.11.2008
NIP: 869-193-37-14
REGON: 120810223
www.loniowiacy.pl

 

Działalność statutowa:
- dążenie do zachowania cennych wartości kultury ludowej,
-twórcze i społeczno-wychowawcze działanie w kierunku pobudzania aktywności i podnoszenie poziomu lokalnych zespołów folklorystycznych dla rozwoju tego ruchu i upowszechnianiu kultury ludowej wśród szerokich rzesz społeczeństwa, szczególnie w środowisku lokalnym, wśród młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski,
- prowadzenie wielopłaszczyznowej edukacji kulturalnej (muzyka, taniec, śpiew, etnografia itp.) z podkreśleniem wartości wynikających z tradycji narodowej i bogactwa folkloru,
- popieranie i stwarzanie warunków rozwoju ruchu folklorystycznego jako jednej z dziedzin sztuki,
- prezentowanie najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych poza granicami kraju w ramach popularyzacji polskiej kultury ludowej,
- sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych,
- upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury,
- sprawowanie opieki nad animatorami kultury,
- prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz zwalczania uzależnień poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania działalności zespołów poprzez modernizację bazy lokalowej, zakup sprzętu, wyposażenia, strojów ludowych, instrumentów muzycznych, środków transportu itp.,
- prowadzenie działalności promującej okolicę oraz wzmacnianie więzi społeczności lokalnej,
- kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

Łoniowiacy
Strona internetowa

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl