Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...

Regulamin korzystania z systemu Przedgorze.pl (Guide 24/24)

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.Przedgorze.pl, w tym jego wersji mobilnej, oraz towarzyszącym mu oznakowaniom fizycznym udostępnionego przez Administratora na rzecz Użytkowników. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.
 2. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§2 Definicje

 Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 Administrator– właściciel serwisu Przedgorze.pl – Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Lokalna Grupa Działania. Waryś 327A, 32-825 Borzęcin

System – zespół elementów składających się z serwisu internetowego, wersji i aplikacji mobilnej, oznakowania fizycznych elementów (tablice, publikacje itp.), systemu odsłuchiwania telefonicznego nagrań oraz innych elementów udostępniania treści, które Administrator uzna za stosowne w przyszłości.

Serwis – strony i podstrony internetowe i inne narzędzia internetowe służące do komunikacji pomiędzy Użytkownikami, udostępniane za pośrednictwem sieci internet przez Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", które dostępne są pod adresem www.Przedgorze.pl, oraz powiązanych serwisach społecznościowych

Wersja mobilna – dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych wersja Systemu

Aplikacja mobilna – program instalowany na telefonie komórkowym Użytkownika umożliwiający dostęp do Serwisu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych.

System odsłuchiwania telefonicznego – uruchomiony pod wskazanym na danej podstronie Systemu numerem telefonu system służący do odsłuchiwania nagrań za pomocą telefonu.

Strona www - strona www.Przedgorze.pl

Moderator (zwany również Administratorem Systemu) - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Profil - zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie.

Usługi - usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi, w ramach Serwisu, możliwości komunikacji z innymi Użytkownikami, w tym w ramach Strony www, powiązanych z systemem serwisów społecznościowych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz lokalizowaniu Użytkowników. Usługi obejmują także publikację danych w Serwisie, w tym na Stronie www oraz w Aplikacji mobilnej.

Ban – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora Serwisu, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

§3 Korzystanie z serwisu – zasady ogólne

 1. Użytkownik może:
  a) zmienić lub usunąć dane Użytkownika w Profilu za pomocą opcji Konta;
  b) korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności tekstów, fotografii, nagrań dźwiękowych. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów;
  b) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
  d) wskazywania właściwych lokalizacji, punktów obszarów i tras związanymi z treściami wpisu do systemu
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, w tym celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
  a) prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
  b) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
  c) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  d) umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  e) umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  f) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  g) wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
  h) umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
  i) sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
  j) podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.
 6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożony Ban.
 7. Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Serwisu może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Serwisu wszystkie informacje o Użytkowniku.
 8. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
 9. Wpisy oraz zmiany są publikowane po zatwierdzeniu przez Administratora systemu. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w publikowanych treściach, mających na celu usunięcie oczywistych omyłek lub błędów w pisowni oraz ujednolicenia i uzupełnienia treści oraz propozycji układu.

§4 Korzystanie z wersji mobilnej systemu

 1. Do korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest posiadanie telefonu komórkowego:
  a) umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych, wyposażonego fabrycznie lub pobranej aplikacji do odczytywania fotokodów (QR Code)
  b) poprawnie skonfigurowanego do połączenie się z internetem za pomocą działającego punkt dostępu typu INTERNET GRPS/EDGE/3G, LTE lub w ramach dostępnej sieci Wi-Fi posiadającego min 2MB wolnej pamięci.
  c) wyposażanego w przeglądarkę internetową
 2. W przypadku uruchomienia usługi usługi polegającej na lokalizowaniu Użytkownika dodatkowo niezbędne jest posiadanie modelu telefonu, który udostępnia Aplikacji mobilnej informacje o podłączonych nadajnikach BTS, lub wbudowanego modułu GPS
 3. Administrator może uruchomić osobna aplikację mobilną zawierająca treści systemu. Szczegółowe wymagania techniczne zostaną podane w momencie udostępnia w miejscu w którym możliwe będzie pobranie aplikacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie wersji mobilnej oraz aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §3 ust 1-2.
 5. Do korzystania ze strony www niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 6. Strona www działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Stronę www, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze strony www. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania ze Strony www, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".
 7. Połączenie telefoniczne z wybranymi nagraniami, możliwymi do odsłuchania za pomocą nagrań dźwiękowych wymaga wybrania numeru telefonu i podania kodu (numeru wewnętrznego). Za połączenia nie jest naliczana dodatkowa opłata poza cennik połączenia lokalnego zależnego od operatora telefonii.
 8. Tablice, wpisy do publikacji i inne nośniki fizyczne: Użytkownik może wykorzystać przygotowany manual identyfikacji graficznej systemu do opracowania tablicy wpisu i innych uwzględnionych w manualu projektów oznakowania.
  Po opublikowaniu wpisu do systemu możliwe jest pobranie fotokodu i wizytówki do zastosowania w wybranym projekcie oznakowania.
  Możliwe jest także skorzystanie z opcji generowanie tablic za pomocą opcji wewnątrz strony z uwzględnieniem iż ma ono charakter procesu wstępnego.
  Należy dokonać „dopracowania” projektu we własnym zakresie.
  Preferowane jest przesłanie do Administartora Systemu podglądu celem konsultacji projektu.
  Użytkownik zobowiązany jest do dbania we własnym zakresie o odpowiednią ekspozycję i stan oznakowania.

§5 Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Użytkownika.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy dodanych przez Użytkownika materiałach).
 4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża ponadto zgodę na:
  a) zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie rejestracji i ich przetwarzanie w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, w tym na stronie www.Przedgorze.pl
  b) lokalizowanie jego telefonu poprzez Serwis oraz na podawanie informacji o lokalizacji innym Użytkownikom Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Banem a w uzasadnionych przypadkach także innym postępowaniem prawnie przewidzianym.
 6. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie w Serwisie podanych danych osobowych podczas rejestracji oraz późniejszej edycji Profilu, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika.

§6 Konto

 1. Posiadanie przez Użytkownika w Serwisie Konta, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie fotografii i innych dozwolonych Regulaminem materiałów jest bezpłatne.
 2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie.
 4. Każde nowo założone Konto jest Kontem aktywnym po ukończeniu procesu rejestracji opisanego w Regulaminie.
 5. Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
 6. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.
 7. Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian lub, np. czasowej przerwy w prowadzonej działalności.
 8. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 9. Informacje i inne materiały umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 10. Administrator świadomie nie udostępni Loginu osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora.
 11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

§7 Fotografie, nagrania oraz inne materiały audiowizualne

 1. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:
  a) posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i ich publiczne udostępnienie w ten sposób;
  b) fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  c) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 2. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania, kadrowania fotografii, a także nadawanie popisów bez dodatkowego informowania o tym fakcie.
 4. Fotografia może być poddana akceptacji przez Administratora Serwisu. W takim przypadku Administrator serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować fotografię.
 5. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub uderzająco podobne.
 6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.
 7. Zabronione jest również zamieszczanie fotografii, nagrań filmów oraz innych materiałów o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta.
 8. W przypadku dołączenia nagrań dźwiękowych formatem podstawowym jest MP3. Zabronione jest publikowanie nagrań powstałych bez wiedzy i zgody nagrywanych. Preferowane są nagrania 2-3 minutowe - nie dłuższe niż 4 minuty.
  Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie w razie potrzeby korekty, konwersji lub montażu pliku.
 9. Użytkownik może umieścić w systemie filmy hostowane na zewnętrznych serwisach za pomocą odpowiedniej funkcji w systemie. Preferowany są filmy z wyłączonymi opcjami reklamowymi. W uzasadnionych przypadkach Administrator Systemu może wyłączyć funkcję prezentacji filmu.

§8 Odpowiedzialność Administratora i reklamacje

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografiii innych materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 12. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: przedgorze.pl@gmail.com
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie tych reklamacji które zostaną zgłoszone w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot.
 14. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 15. Reklamacja powinna zawierać:
  a. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika)
  b. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
  c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 16. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora.

§9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" z siedzibą w Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika także w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Serwisu przez Użytkownika, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.przedgorze.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego opublikowania na stronie www.przedgorze.pl.
 3. Po ukazaniu się na stronie www.przedgorze.pl lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie na Konto po wejściu Regulaminu w życie stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Konto i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 5. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§11 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania

Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl